đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2

*

Trung trọng tâm Dạy tốt ra mắt tới độc giả Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 . Mời bạn đọc tham khảo.

You watching: đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2


Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2

Bài 1: Vượt vật cản vật

Câu 1:Add: 46 + 7 = ...

Câu 2:Fill in the blank with a suitable number: 6 + 7 = 6 + 4 + ...

See more: Cách Phối Màu Sơn Cho Nhà Cấp 4 Đẹp Phong Cách Nhất 2021, +99 Mẫu Phối Màu Sơn Nhà Cấp 4 Đẹp

Câu 3:Rachel has 8 pencils and David has 3 pencils. How many less pecils does David have sầu than Rachel?

Câu 4:Mary has 6 dolls and Jenny has 6 more dolls than Mary. How many dolls does Jenny have?

Câu 5:Rose made 18 paper flowers and Daisy made 14 paper flowers. How many fewer paper flowers did Daisy make than Rose?

Câu 6:Miley has 36 coins và Mike has 15 more coins than Miley. How many coins does Mike have?

Câu 7:Dan has 29 marbles and Ben has 17 marbles. Which of the following is correct?

A) Ben has 9 less marbles than Dan

B) Ben has 7 less marbles than Dan

C) Ben has 12 less marbles than Dan

D) Ben has 11 less marbles than Dan

Câu 8:Which of the following is correct?

A) 14 is 41 less than 55

B) 14 is 36 less than 55

C) 14 is 40 less than 55

D) 14 is 35 less than 55

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1:Calculate: 47 + 25 = ...

Câu 2:Calculate: 27 + 34 = ...

See more: Cân Nặng Của Thai Nhi 32 Tuần, Thực Phẩm Tốt Nhất Cho Mẹ Bầu

Câu 3:Calculate: 57 + 28 = ...

Câu 4:Fill in the blank with a suitable number: 3kilogam + 4kg = ...kg

Câu 5:Fill in the blank with a suitable number: 26kg + 32kg = ...kg

Câu 6:Fill in the blank with a suitable number: 2kg + 7kg - 4kilogam = ...kg

Câu 7:Fill in the blank with a suitable number: 25kilogam - 10kg + 21kilogam = ...kg

Câu 8: Fill in the blank with a suitable number: 10kg + 8kg + 22kilogam = ...kg

Câu 9:Fill in the blank with a suitable number: 45kilogam - 13kilogam = ...kg

Câu 10: Fill in the blank with a suitable number: 59kilogam - 11kg - 25kg = ...kg

Câu 11: Fill in the blank with a suitable number: 30kilogam + 7kilogam = ...kg

Câu 12: Fill in the blank with a suitable number: Four kilograms = ...kg

Câu 13:Fill in the blank with a suitable number: Twenty six kilograms = ...kg

Câu 14:David has 23 marbles và Max has 34 marbles. How many more marbles does Max have than David?

Câu 15: Lynn has 6 dolls and Ann has 9 dolls. How many more dolls does Ann have than Lynn?

Câu 16: Teddy is 18 years old. Jyên ổn is 7 years younger than Teddy. How old is Jim?

Câu 17: Anna is 15 years old. Jenna is 5 years younger than Anmãng cầu. How old is Jenna?

Câu 18:Jimmy is 7 years old. Jimmy's sister is 5 years older than him. How old is Jimmy's sister?

Câu 19:Henry has 19 dollars & Mary has 5 less dollars than Henry. How many dollars does Mary have?

Câu 20:

A) There are 6 more oranges than apples

B) There are 2 more oranges than apples

C) There are 4 more oranges than apples

D) There are 3 more oranges than apples

Câu 21:Betty is 18 years old và Dan is 14 years old. Which of the following is true?

A) Betty is 4 years older than Dan

B) Betty is 3 years older than Dan

C) Betty is 5 years older than Dan

D) Betty is 2 years older than Dan

Câu 22:Duke is 6 years old and David is 9 years old. Which of the following is true?

A) Duke is 5 years younger than David

B) Duke is 3 years younger than David

C) Duke is 4 years younger than David

D) Duke is 2 years younger than David

Câu 23: Hannah is 28 years old and Bella is 21 years old. Which of the following is true?