Gọi điện thoại miễn phí qua internet

1: https://globfone.com/call-phone/ trang này hàng ngày Call đc một cuộc thời gian 1 phút ít 5 giây

2: https://www.poptox.com/

3: https://call2friends.com/

4: https://ievaphone.com/

5: https://www.zlookup.com/ trang này mỗi ngày đc hotline 2 cuộc, từng cuộc 58s

6: https://www.sendatext.co/ 

7: https://www.letsbrik.co/

8. https://www.letsbrik.co/ trang này 4 cuộc Điện thoại tư vấn hằng ngày, mỗi cuộc điện thoại tư vấn kéo dài 44s

Có 1 số ít trang ko Điện thoại tư vấn được hoặc giới hạn thời hạn Hotline, chúng ta vào các trang, sử dụng được trang làm sao thì sử dụng nhé!